r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Unia dla rolników

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ARiMR powierzono rolę instytucji wdrożeniowej oraz agencji płatniczej w ramach programów współfinansowanych z unijnych funduszy. Głównymi instrumentami wsparcia rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa są:

 • płatności bezpośrednie,
 • program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013,
 • program operacyjny - zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013,
 • wspólna organizacja rynku owoców i warzyw oraz wspólna organizacja rynku rybnego.
 • Płatności bezpośrednie

 

Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie stały się ważnym instrumentem tej polityki odpowiedzialnym za: wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych, utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z wymogami środowiska, rekompensowanie kosztów związanych z wypełnianiem wymogów wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji) związanych z realizacją pozaprodukcyjnych dóbr publicznych, zapewnienie równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego, a także instrumentem pomocnym w celu realizacji nowych wyzwań, związanych z ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną oraz energią odnawialną.

Płatności bezpośrednie przyznawane są co roku tym, którzy prowadzą działalność rolniczą co najmniej na 1 ha użytków rolnych i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej.

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl...

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. Pomoc finansowa z PROW 2007-2013 udzielana jest: rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom oraz właścicielom lasów przeznaczana jest na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarczej.

Główne cele, których realizację ułatwia pomoc finansowa udzielana z PROW 2007-2013 to:

 • przyspieszanie modernizacji gospodarstw rolnych;
 • podwyższanie konkurencyjności przetwórstwa spożywczego i jakości żywności;
 • ożywienie przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie rent strukturalnych oraz premii ułatwiających star zawodowy młodym rolnikom i finansowanie scalania gruntów;
 • zachęcanie rolników do gospodarowania w sposób przyjazny środowisku oraz do zachowania rodzimych ras i cennych przyrodniczo siedlisk roślin;
 • wspieranie dopłatami ONW działalności rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
 • polepszanie lesistości kraju przez udzielanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej;
 • pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach wiejskich;
 • odnowa wsi, rozbudzanie aktywności jej mieszkańców i budowa kapitału społecznego na wsi;
 • podwyższanie kwalifikacji rolników i właścicieli lasów oraz ułatwianie im dostępu do płatnych usług doradczych;
 • polepszanie jakości życia na terenach wiejskich.

PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. W ramach PROW 2007-2013 realizowane są następujące priorytety:

 • Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
  • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.
  • Ułatwianie startu młodym rolnikom.
  • Renty strukturalne.
  • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
  • Modernizacja gospodarstw rolnych.
  • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.
  • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
  • Działania informacyjne i promocyjne.
  • Grupy producentów rolnych.
 • Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:
  • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW.
  • Program rolnośrodowiskowy.
  • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.
 • Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
  • Odnowa i rozwój wsi.
 • Oś 4 Leader:
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
  • Wdrażanie projektów współpracy.
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Więcejinformacji na www.minrol.gov.pl... lub www.arimr.gov.pl...

 
Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

 • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
 • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
 • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Więcej informacji na www.minrol.gov.pl... lub www.arimr.gov.pl...

 

Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego

Pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw mogą otrzymać wstępnie uznane grupy producentów i uznane organizacje producentów owoców i warzyw spełniające kryteria wstępnego uznania lub uznania.
Natomiast zadaniem Wspólnej Polityki Rybackiej jest stabilizowanie rynku i zapobieganie nadmiernym połowom ryb przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów producentów i konsumentów.

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl...

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: