r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Unia dla rolników

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ARiMR powierzono rolę instytucji wdrożeniowej oraz agencji płatniczej w ramach programów współfinansowanych z unijnych funduszy. Głównymi instrumentami wsparcia rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa są:

 • płatności bezpośrednie
 • program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
 • program operacyjny - zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
 • wspólna organizacja rynku owoców i warzyw oraz wspólna organizacja rynku rybnego.

Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie stały się ważnym instrumentem tej polityki odpowiedzialnym za: wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych, utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z wymogami środowiska, rekompensowanie kosztów związanych z wypełnianiem wymogów wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji) związanych z realizacją pozaprodukcyjnych dóbr publicznych, zapewnienie równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego, a także instrumentem pomocnym w celu realizacji nowych wyzwań, związanych z ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną oraz energią odnawialną.

Płatności bezpośrednie przyznawane są co roku tym, którzy prowadzą działalność rolniczą co najmniej na 1 ha użytków rolnych i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej.

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. Pomoc finansowa z PROW 2007-2013 udzielana jest: rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom oraz właścicielom lasów przeznaczana jest na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarczej.

Główne cele, których realizację ułatwia pomoc finansowa udzielana z PROW 2007-2013 to:

 • przyspieszanie modernizacji gospodarstw rolnych;
 • podwyższanie konkurencyjności przetwórstwa spożywczego i jakości żywności;
 • ożywienie przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie rent strukturalnych oraz premii ułatwiających star zawodowy młodym rolnikom i finansowanie scalania gruntów;
 • zachęcanie rolników do gospodarowania w sposób przyjazny środowisku oraz do zachowania rodzimych ras i cennych przyrodniczo siedlisk roślin;
 • wspieranie dopłatami ONW działalności rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
 • polepszanie lesistości kraju przez udzielanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej;
 • pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach wiejskich;
 • odnowa wsi, rozbudzanie aktywności jej mieszkańców i budowa kapitału społecznego na wsi;
 • podwyższanie kwalifikacji rolników i właścicieli lasów oraz ułatwianie im dostępu do płatnych usług doradczych;
 • polepszanie jakości życia na terenach wiejskich.

PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. W ramach PROW 2007-2013 realizowane są następujące priorytety:

 • Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
  - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
  - Ułatwianie startu młodym rolnikom
  - Renty strukturalne
  - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
  - Modernizacja gospodarstw rolnych
  - Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
  - Działania informacyjne i promocyjne
  - Grupy producentów rolnych
 • Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
  - Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW
  - Program rolnośrodowiskowy
  - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
  - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
 • Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  - Odnowa i rozwój wsi
 • Oś 4 Leader
  - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  - Wdrażanie projektów współpracy
  - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Więcej informacji na www.minrol.gov.pl... lub www.arimr.gov.pl...

Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

 • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
 • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
 • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Więcej informacji na www.minrol.gov.pl... lub www.arimr.gov.pl...

Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego

Pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw mogą otrzymać wstępnie uznane grupy producentów i uznane organizacje producentów owoców i warzyw spełniające kryteria wstępnego uznania lub uznania.
Natomiast zadaniem Wspólnej Polityki Rybackiej jest stabilizowanie rynku i zapobieganie nadmiernym połowom ryb przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów producentów i konsumentów.

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl...

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News