r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Deklaracja dostępności 

 

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Trzydniku Dużym  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony https://www.trzydnikduzy.pl/

 

Data publikacji i akualizacji: 

Data publikaci strony internetowej: 2015-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-31

Status pod względem zgodności

Strona główna Urządu Gminy w Trzydniku Dużym jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 

Ułatwienia na stronie

Strona Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony
  • odsłuchanie treści strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Konrad Błaszczak
e-mail: informatyk@trzydnikduzy.pl
Telefon:  15 8731879

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Trzydnik Duży mieści się w jednym budynku, w którym odbywa się obsługa interesantów. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście od strony parkingu wewnętrznego Urzędu - schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I lub II piętrze budynku powinny zgłosić się do Punktu Informacyjnego znajdującego się na parterze, do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: