r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Informacje o gminie

Gmina Trzydnik Duży położona jest w południowej części województwa lubelskiego. Leży na granicy dwóch obszarów rolniczo - klimatycznych: Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej. Teren jest pofałdowany, najwyższe wzniesienia osiągają 260 m n.p.m. Gmina okalana jest malowniczymi dolinami rzek: Karasiówki, Jędrzejówki i Tuczyna, które na tym terenie mają swoje źródła. Całkowita długość rzek na terenie obszaru gminy wynosi 21 km, natomiast stałe zbiorniki wodne (stawy) występujące na terenie gminy mają powierzchnię 17 ha.

Nieocenioną wartość stanowią też lasy, wśród których przeważają lasy mieszane. Walory krajoznawcze stwarzają wspaniałe warunki do odpoczynku i rekreacji. Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody, których osobliwością jest źródlisko - wywierzysko kredowe w Łychowie Gościeradowskim.

Gmina liczy 7048 mieszkańców. Jej charakter jest typowo rolniczy. W ogólnej powierzchni wynoszącej 10 473 ha użytki rolne stanowią 86%, a lasy - 6,2%. Na tym terenie przeważają gleby bielicowe i brunatne oraz rędziny. Działalność rolnicza ukierunkowana jest na uprawę zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku, malin, porzeczek, tytoniu oraz sadownictwo.

Gmina Trzydnik Duży posiada liczne zabytki oraz duże walory turystyczne. Doskonała lokalizacja umożliwi odwiedzającym dogłębne poznanie historii gminy oraz pozwoli na pełne rozkoszowanie się urokami polskiej wsi, niczym w ,"Pieśniach" Jana Kochanowskiego, gdzie wieś jest oazą spokoju, arkadyjską krainą szczęścia, w której można zapomnieć o wielkomiejskich problemach. Ogromną atrakcją dla turystówgospodarstwa agroturystyczne, w których można skosztować przysmaków wiejskich, gdzie można skryć się pod rozłożystą lipą, dającą upojny cień podczas upalnych dni.

Pierwsze wzmianki o Trzydniku pojawiły się w zapisach Jana Długosza, gdzie miejscowość występuje pod nazwą "Trzennyk". Obecna nazwa gminy " Trzydnik " datowana jest na 1660 rok, gdy jak głosi legenda, król Jan III Sobieski w czasie przejazdu do Warszawy zatrzymał się na trzy dni i w związku z tym nakazał on, aby wieś nazwano Trzydnikiem. Gmina Trzydnik Duży to tereny o ciekawej historii, jednak bezcennym kapitałem są nasi mieszkańcy. To oni mają ambicje tworzenia nowoczesnej gminy, łącząc tradycję ze współczesnością.

Na naszym terenie bardzo prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury, bezpośrednio współpracujący z 7 zespołami śpiewaczymi, 2 zespołami wokalnymi, 2 dziecięcymi zespołami wokalnymi, 3 zespołami obrzędowymi i kabaretowymi. Pod jego patronatem działa 6 świetlic wiejskich. Jest także organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o zasięgu gminnym i powiatowym, koordynuje również masową działalność sportową na terenie gminy, której zaplecze stanowi nowoczesna hala sportowa i 5 boisk. Poza działalnością kulturalną i sportową GOK wydaje "WIEŚCI" biuletyn informacyjny gminy Trzydnik Duży, którego pierwszy egzemplarz ukazał się w 1990 r.

Krzewieniem czytelnictwa na naszym terenie od 1949 r. zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna obecnie zlokalizowana w budynku urzędu gminy. Tworzy ona wraz z trzema filiami sieć placówek bibliotecznych na terenie naszej gminy. Wszelkie wskaźniki zakupu nowości wydawniczych, liczby czytelników i ilości wypożyczeń stawiają nas w czołówce powiatu. Od 2004 r. na bazie czytelni w Trzydniku Dużym działa czytelnia internetowa "Ikonka"- ze stanowiskami stałego dostępu do Internetu.

Przywiązanie do tradycji nie przysłoniło jednak dążenia gminy do gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju. Gmina Trzydnik Duży w ostatnim dziesięcioleciu zrealizowała poważne inwestycje poprawiające poziom infrastruktury technicznej. Posiadamy rozbudowaną sieć telekomunikacyjną, gazową, wodociągową, drogową, nowoczesną halę sportową. Jesteśmy na etapie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, posiadamy tanie tereny inwestycyjne oraz duże zasoby siły roboczej, którą stanowi młodzież i ludzie w wieku produkcyjnym stale podnoszący swoje kwalifikacje.

Gmina Trzydnik Duży to obszar o korzystnym położeniu geograficznym i doskonałym klimacie dla inwestorów. Przez teren gminy przebiegają ważne drogi: krajowe Lublin - Kielce, wojewódzkie Kraśnik - Stalowa Wola oraz kolejowe połączenie krajowe Lublin - Rozwadów - Stalowa Wola. Podejmowana działalność gospodarcza ukierunkowana jest głównie na usługi, handel i drobne przetwórstwo rolno-spożywcze.

Przeważającą liczbę stanowią jednostki gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne, które zatrudniają przeciętnie 2-3 osoby. Tworzą one miejsca pracy dla miejscowej ludności, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy. Rozwój usług i handlu związany jest ściśle z działalnością rolniczą. Położenie gminy oraz warunki klimatyczne sprzyjają rozkwitowi usług agroturystycznych.

Duże znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarczego na terenie gminy mają działania władz lokalnych ukierunkowane na zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

Zachęcamy gorąco do odwiedzenia naszej pięknej ziemi trzydnickiej. Gwarantujemy, że tu w naszej gminie mogą Państwo oczekiwać życzliwego przyjęcia.
 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: