r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ulgi Podatkowe

Ulgi uznaniowe


Organ podatkowy, ze względu na waży interes podatnika lub interes publiczny, na jego wniosek może:
 • odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek z uzasadnieniem, we wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) lub inna pomoc niż de minimis;
 2. Dokumenty potwierdzające dochody podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących (np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki renty, emerytury, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenia o przyznanej pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej);
 3. Dokumenty potwierdzające wydatki podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących (np. rachunki za zakupione leki, spłaty kredytów, pożyczek, rachunki ponoszonych opłat);
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 (poz. 311);
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 312);
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym ubiega się o taką pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymaną w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

Ulgi ustawowe

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Zwolnione z podatku rolnego są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej;

 2. Umowa kupna (akt notarialny);

 3. Oświadczenie stwierdzające brak pokrewieństwa w linii prostej nabywającego i zbywającego grunt.

 

Ulga inwestycyjna

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:
 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wody).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej.

 2. Oświadczenie o zakończeniu inwestycji.

 3. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z fakturami.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez żadnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania podatkowego. Sprawy szczególnie skomplikowane – do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat podatkowy - pokój nr 14, tel. 15 873-18-79

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: