r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Energia odnawialna

23 sierpnia 2001 r. została zatwierdzona przez Sejm Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej i jest ona najważniejszym dokumentem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Wykazuje podstawowe cele i warunki rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2020.

Zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% (340 PJ1) w 2010 roku i do 14% w 2020 roku. Oznacza to trzykrotny wzrost w stosunku do roku 1999 (2,5% – 105 PJ). W Ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. 

W Strategii przygotowane są scenariusze zakładające udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 7,5%, 9% i 12,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010. Największy wkład do wzrostu energii ze źródeł odnawialnych jest planowany dla biomasy – 90 mln ton, z czego 15 mln ton przyjmuje się uzyskać z produkcji biogazu. Przewiduje się zmniejszenie ilości biogazu uzyskiwanego ze składowisk. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne – energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne (energia cieplna oceanu, biomasa – m.in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa), używane na mniejszą skalę. Aktualnie odnawialne źródła zaspokajają około 8% światowego zużycia energii, z czego energia wodna odpowiada za około 6,5%, a pozostałe źródła odnawialne za 1,5%. W dużej ilości krajów UE istnieją preferencyjne ceny energii ze źródeł odnawialnych. Na przykład w Danii i Wielkiej Brytanii zdecydowano się na wsparcie technologii beztlenowych. Tym niemniej dogodne warunki do rozwoju fermentacji mogą być również spełnione dzięki zaostrzeniu przepisów dotyczących zanieczyszczenia wód albo wysokich podatków obciążających energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych. Istnieje wiele organizacji zajmujących się propagowaniem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Jedną z nich jest założone przez Komisję Europejską w 1994 roku Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Instytucja ta zaangażowana jest we wprowadzanie nowych technologii energetyki odnawialnej na polski rynek oraz zgodnie z decyzją Rady Ministrów odpowiada za wdrożenie polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przepisy prawne z dziedziny ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz w Polsce kładą spory nacisk na prawidłową gospodarkę odpadami oraz energetykę odnawialną. Zobowiązania wynikające z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oznaczają konieczność ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: