r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

kosze na śmieci
13-09-2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)

Wójt Gminy Trzydnik Duży

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzydnik Duży od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z uchwałą nr XX/132/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzydnik Duży wyznacza termin od dnia 01 października 2022 r. do dnia 30 listopada  2022 r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; oświadczenie dotyczy także tych właścicieli, którzy pozostają poza gminnym  systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nieprzystąpieniem do niego przed wejściem w życie zmienionych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 (ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach - Dz. U. z 2021 r. poz. 1648)  -  tj. przed dniem 23.09.2021 r.;

 

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzydnik Duży  i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

UWAGA!!!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 30 listopada  2022 r. na adres:

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Trzydnik Duzy 59A, 23-230 Trzydnik Duży

 

 

Ikona docxOŚWIADCZENIE w sprawie odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Trzydnik Duży*, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.15 KB]

Ikona docxOŚWIADCZENIE w sprawie o wyłączenie się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Trzydnik Duży, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.00 KB]

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: