r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Informacje

W związku ze zmianą od 1 lipca 2013 r. systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje wszystkich mieszkańców że druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Trzydnik Duży należy pobrać w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pokój nr 1 punkt obsługi interesanta, u sołtysów we wszystkich sołectwach oraz w BS Ziemi Kraśnickiej Oddział Trzydnik Duży i w filiach w Rzeczycy Ziemiańskiej i Olbięcinie. Termin składania deklaracji upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (15) 873 18 21 wew. 323 u Pana Krzysztofa Jaworka.
 
 1. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. System nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Do 30 kwietnia 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć deklarację do Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym. Druk deklaracji otrzymają państwo w 2 egzemplarzach, które należy wypełnić a następnie jeden dostarczyć do Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym a drugi zostawić w domu.
 4. Na druku deklaracji właściciel nieruchomości samodzielnie dokona obliczenia wysokości opłaty za odpady w następujący sposób:
  1. Nieruchomości zamieszkałe:
   • Liczba osób zamieszkałych razy stawka,
  2. Nieruchomości niezamieszkałe (sklep, warsztat, itp.)
   • Liczba pojemników na odpady zmieszane razy stawka, plus liczba pojemników na odpady segregowane razy stawka.
  3. Nieruchomości mieszane (w części zamieszkałe, w części niezamieszkałe) według wzorów przedstawionych wyżej, następnie sumujemy obie kwoty.
 5. Od 1 lipca 2013 r. Gmina przejmie całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczenia „opłaty śmieciowej” na rzecz gminy (opłata pokryje koszty tworzenia i utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi).
 6. Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady segregowane przed 1 lipca 2013 r. dostarczy nowy odbiorca wyłoniony w przetargu.
 7. Odbiór odpadów nastąpi od wszystkich mieszkańców gminy z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
 8. Jeżeli odpady będą segregowane stawka opłaty jest o połowę niższa, dlatego warto segregować odpady
 9. Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: worki z odkurzacza, sznurki, wstążki, odpady higieniczne (np. watę, waciki, podpaski, pieluchy), ceramikę, tłusty i zabrudzony papier, (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci) itp.
 10. Do worka lub pojemnika na odpady segregowane wrzucamy:
  1. Plastik, metal: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe np. typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości i chemii gospodarczej, plastikowe
   opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, karmie dla zwierząt, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, opakowania tetra pak, opakowania z papieru powlekanego, opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, mrożonkach. Mycie nie jest konieczne, ważne aby były względnie czyste.
  2. Szkło: butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Mycie nie jest konieczne, ważne aby były względnie czyste.
  3. Papier: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, papierowe torby i worki, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, papier szkolny i biurowy.
 11. Odpady biodegradowalne należy gromadzić w przydomowych kompostownikach, kompost jest najtańszym materiałem do użyźniania gleby. Do kompostownika wrzucamy: odpady kuchenne (stałe), skorupki jaj, odpadki z ryb, mięsa i drobne kości, skorupki z orzechów, resztki z owoców i warzyw, zepsutą żywność, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, chwasty, liście, trawę, ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki, serwetki, popiół drzewny itp.
 12. W przypadku braku kompostownika odpady biodegradowalne będą zagospodarowywane na zasadach ogólnych.
 13. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, w terminie do ostatniego dnia każdego pierwszego miesiąca danego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty tj. do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października każdego roku.
 14. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Gminy Trzydnik Duży lub w formie inkasa u wyznaczonych inkasentów. Wpłacając w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej i jego filiach oraz u inkasentów nie ponosimy dodatkowych kosztów, wpłacając na poczcie i innych bankach będzie doliczona dodatkowa opłata.
 15. Mieszkańcu pamiętaj iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości i w piecach domowych, oraz tworzeniu dzikich wysypisk. Obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.): art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): art. 182 §1 „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi… podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
 16. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 15 873 18 21 wew. 323 u Pana Krzysztofa Jaworka.
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: