r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Odpady komunalne

Poziom odzysku 2015
14-09-2016

Poziom odzysku 2015

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Gminą umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 9,30% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2015 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50%).
  2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 24,10% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz.645), w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 16%),
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 40% )
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: