r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Informacja dotycząca przyszłych Projektów Unijnych
28-06-2016

Informacja dotycząca przyszłych Projektów Unijnych

W dniu 14 czerwca 2016 roku Gmina Trzydnik Duży złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
 
Projekt pierwszy "Odnawialne źródła energii w gminie Trzydnik Duży”  dotyczy  montażu 420 instalacji solarnych o mocy zainstalowanej 1,98 MW wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Koszt inwestycji opiewa na 4 733 450,00 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 3 270 000,00 zł.
 
Projekt drugi "Odnawialne źródła energii w gminie Trzydnik Duży – energia elektryczna i cieplna ze słońca” to montaż 98 instalacji solarnych o mocy zainstalowanej 0,43 MW wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz montaż 68 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na bieżące potrzeby w budynkach mieszkalnych, łączna moc instalacji to 0,21 MW. Koszt inwestycji opiewa na 2 710 000,00 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 1  800 000,00 zł
 
Łączne koszty obydwu wnioskowanych inwestycji wynoszą 7 443 450,00 zł z czego kwota dofinansowania to 5 070 000,00 zł
 
Informacja o tym, czy gmina uzyskała dotację Unii Europejskiej, będzie podana przez Urząd Marszałkowski do publicznej wiadomości najpóźniej we wrześniu 2017 r. O wynikach każdego z tych etapów będziemy Państwa informować na stronie internetowej Gminy. 
 
Zadania będą realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
W bieżącym roku Gmina Trzydnik Duży składać będzie również wniosek o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na chwile obecną akces do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków złożyło 93 gospodarstwa domowe z terenu naszej gminy.
 
Gmina Trzydnik Duży przygotowuje wniosek aplikacyjny dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa będzie realizacja następujących typów projektu:
  • organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
  • podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
  • organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
  • tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Na podstawie diagnoz przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Trzydnik Duży sporządzany jest wniosek aplikacyjny. Planowany okres realizacji wsparcia dla placówek oświatowych to rok szkolny 2017/2018. Gmina będzie chciała skorzystać z wszystkich możliwych form wsparcia w ramach tego działania, dlatego planowane są zajęcia dodatkowe, szkolenia dla nauczycieli, doposażenie pracowni, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, pozostałe 5% gmina pokryje w formie wkładu własnego, niepieniężnego.

Wniosek złożony będzie w terminie do  29.07.2016r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2017r.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: