r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Unijne wsparcie dla OSP w Rzeczycy Księżej
09-06-2017

Unijne wsparcie dla OSP w Rzeczycy Księżej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy Księżej będzie mieć nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dzięki dotacji z Unii Europejskiej oraz środków własnych z budżetu gminy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z projektem pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego z działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dnia 28 lutego 2017 r. w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy:

Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego
w osobach:

  1. Sławomira  Sosnowskiego– Marszałka Województwa Lubelskiego
  2. Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego

a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego zwanym dalej „Beneficjentem” reprezentowanym przez

Tadeusza Szyszko Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP.

 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubelskiego jest partnerem wiodącym, partnerem projektu są 43 gminy.

Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 31.961.220.83 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny nie mniej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zapewniły samorządy gminne.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez efektywniejsze prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Projekt jest zbieżny z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych polegającym na zapewnieniu ludności ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Gmina Trzydnik Duży jest jedną z 43 gmin, partnerem wymienionego projektu, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Księżej.

logo UE

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: