r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ekologia w Gminie

OGŁOSZENIE
19-10-2018

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do projektu ,,System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego ”współfinansowanego że środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuję, że w terminie do 30 listopada 2018 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 15 będą przyjmowane w ramach II naboru wnioski od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z posesji położonych na terenie gminy Trzydnik Duży w 2019 roku.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed i po 2004 r.
 
We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest , numer ewidencyjny nieruchomości na której jest usytuowany budynek lub pryzma eternitu.
 
Do wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych:
 1. z dachów budynków należy dołączyć:
  • ocenę stanu wyrobów zawierających azbest,
  • zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku ,
  •  pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
 2. z pryzm zgromadzonych na nieruchomości po 2004 r. należy dołączyć:
  • oświadczenie uprawnionego wykonawcy, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z prawem,
  • ocenę stanu wyrobów zawierających azbest.
Druki wniosków, załącznik/ oświadczenie/ dostępne na stronie internetowej gminy www.trzydnikduzy.pl oraz w Urzędzie pokój nr 15.
 
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8731879 w. 325.
 
Wójt Gminy
Franciszek Kwiecień
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: