Przystanek 18. Źródlisko - pomnik przyrody | Gmina Trzydnik Duży

r. Imieniny

Rozwiń

Szlaki turystyczne

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Szlaki rowerowe

Przystanek 18. Źródlisko - pomnik przyrody
24-10-2012

Przystanek 18. Źródlisko - pomnik przyrody

300 m dalej skręcamy w prawo, by drogą (około 500 m) biegnącą po drugiej stronie łąk, wrócić do kolejnego, trochę nietypowego pomnika przyrody, jakim jest źródlisko - wywierzysko kredowe w Łychowie Gościeradowskim.

Położone jest w dolinie Karasiówki na wysokości około 200 m npm. Wypływy usytuowane są pod lewym zboczem doliny. Jest to źródlisko skalno-szczelinowe, warstwowe, spływowe-grawitacyjne. Woda wylewa się na powierzchnię z rumoszu opok kredowych, wzdłuż linii na długości około 10 m. Wypływa na całej długości źródliska i gwałtownie zmienia się w wartki strumień. Badania wykazały, że ilość wypływającej wody nie zmienia się w sposób gwałtowny i w związku z tym źródli-sko określane jest jako mało zmienne. Najwyższą wydajność - 74,8 l/s stwierdzono w 1976 roku, gdy tymczasem w 1973 roku wydajność wynosiła zaledwie ? 15,6 l/s. Wyniki wieloletnich badań wody ze źródliska dowodzą, że jest ona czysta, mało zmineralizowana, przyrodniczo naturalna. Świadczy to o nieznacznym zanieczyszczeniu jego zlewni, które może wynikać jedynie z chemizacji rolnictwa.

Strefę ochronną

tworzy teren o powierzchni 2 arów, w tym bogato porośnięta roślinnością skarpa, warunkująca zachowanie naturalnej fizjonomii źródliska. Jego ochrona polega między innymi na zakazie: 
- zmiany dna Karasiówki w pobliżu źródliska, 
- zmiany sposobu odprowadzania wody do tej rzeki, 
- niszczenia skarpy oraz wycinania drzew i krzewów pokrywających jej zbocze, 
- budowy ujęcia wody w samym źródle, jak i w bliskim sąsiedztwie, 
- wznoszenia budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę poniżej odpływu wody źródlanej, 
- budowy ferm hodowlanych (zwłaszcza bezściółkowych) w strefie dopływu wody do źródliska lub budowanych z perspektywą wykorzystania wód źródliska, 
- eksploatacji wapieni mioceńskich na wierzchowinie przylegającej do skarpy źródliska. 

Celowość powyższych zakazów uzasadnia fakt, że prace melioracyjne prowadzone niegdyś w dolinie Karasiówki znacznie naruszyły równowagę hydrodynamiczną źródliska. Obniżono wówczas koryto rzeki i znacznie skrócono długość rowu odprowadzającego wodę. W związku z tym, zwiększył się spadek hydrauliczny w cieku, a co za tym idzie nasiliła się erozja denna, postępująca w kierunku źródliska. Z czasem spowoduje to pogłębienie leja depresyjnego wypływu. Celem uznania tego obiektu pomnikiem przyrody i jego ochrony jest zabezpieczenie go przed losem wielu źródeł, które na skutek działalności człowieka znacznie zmniejszają swoją wydajność lub całkowicie zanikają.

Rozwiń

Szlaki turystyczne

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: