r. Imieniny

Rozwiń

Szlaki turystyczne

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Szlaki rowerowe

Opis i przykłady zadań na szlaku
24-10-2012

Opis i przykłady zadań na szlaku


Prezentowane opracowanie jest propozycją wycieczki rowerowej po najbliższej okolicy. Może stać się inspiracją dla nauczycieli w poszukiwaniu własnych rozwiązań w tym zakresie. Ścieżka została przygotowana z myślą o uczniach gimnazjum i szkoły podstawowej. Może też być pomocna przy projektowaniu wycieczek dla dzieci przedszkolnych, młodzieży licealnej i osób dorosłych. Daje możliwość wielostronnego wykorzystania zwiedzanego terenu. Ma charakter interdyscyplinarny, ale obejmuje przede wszystkim tematykę przyrodniczą i historyczną. Przebieg trasy zaplanowano tak, by ukazać walory przyrodnicze zwiedzanego te-renu: rzeźbę, różnorodność ekosystemów, chronione i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt, ciekawe obiekty przyrodnicze, architektoniczne i historyczne. Daje możliwość wskazania przykładów wpływu działalności człowieka na strukturę i funkcjonowanie otoczenia. Ważnym elementem jest możliwość poznania faktów historycznych, świadczących o bogatej i burzliwej historii naszych przodków. Rozmaitość form przyrody nieożywionej oraz bo-gactwo biologiczne zapewniają atrakcyjność trasy, uaktywniają czynnik emocjonalny, znacząco wpływający na kształtowanie postaw proekologicznych. Poznanie miejsc i faktów historycznych rozwija poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu. 

W program wycieczki można wpleść różnorodne zadania o charakterze badawczym i obserwacyjnym. Proponowane przykłady zadań to:

 • badanie jakości wody w rzekach, stawach, źródłach, 
 • oznaczanie gatunków roślin i zwierząt, 
 • obserwacja piętrowej budowy lasu, 
 • wyznaczanie stron świata, 
 • posługiwanie się planem, mapą topograficzną lub turystyczną, 
 • wyróżnianie elementów dolin rzecznych, 
 • mierzenie prędkości przepływu wody w rzece, 
 • obserwacje fenologiczne, 
 • zbieranie okazów zielnikowych, próbek skał i minerałów, 
 • obserwacja, pomiar i zapis stanów pogody, 
 • badanie jakości powietrza za pomocą skali porostowej, 
 • obserwacja i opis warunków życia w różnych ekosystemach (bagna, rzeka, las, pole), 
 • szkicowanie krajobrazu, obiektów przyrodniczych i architektonicznych, 
 • obserwacja i analiza porównawcza źródeł cieków wodnych i koryt rzek, 
 • obserwacja zachowań bocianów i ich gniazd, 
 • pomiar wysokości, grubości i określanie stanu zdrowia okazałych drzew, 
 • badanie budowy geologicznej ? analiza odkrywek i odsłonięć geologicznych, 
 • obserwacja skutków działalności człowieka np.: wypalania traw, meliorowania dolin rzecznych, zanieczyszczenia środowiska, wykarczowania lasów itp., 
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
 • wywiady z mieszkańcami, 
Trasę i program wycieczki można modyfikować w zależność od wieku uczestników, warunków pogodowych, zakładanych celów i zakresu realizowanych treści
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: