r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży
25-05-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży

Opis przebiegu konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 8 do 15 maja 2017 roku. Ich celem było zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży. Konsultacje społeczne przebiegały w następujących formach:

a) spacer badawczy w dniu 11 maja od godz. 15.00,

b) warsztaty w dniu 11 maja od godz. 17.00,

c) zbieranie propozycji przedsięwzięć i uwag za pomocą formularzy konsultacyjnych.

Projekt programu rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny zostały umieszczone w dniu 8 maja 2017 r. na stronie internetowej urzędu gminy, w zakładce „Rewitalizacja Gminy Trzydnik Duży”.

Informacje o przebiegu spaceru badawczego

Podczas spaceru zostały przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji. Spotkanie rozpoczęło się przed budynkiem Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym. Uczestnicy spaceru przeszli w okolice, gdzie zlokalizowany jest budynek Publicznego Gimnazjum oraz Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych. Pozytywie zaopiniowano przedsięwzięcia związane z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum oraz budową muszli koncertowej, która ich zdaniem ułatwi prowadzenie wydarzeń kulturalnych, sportowych, w których biorą udział mieszkańcy oraz uatrakcyjni odbywające się w tym miejscu koncerty, jak również budową siłowni zewnętrznej, która zwiększy dostępności miejsc rekreacji na obszarze rewitalizacji. Dalej odwiedzono budynek Gminnego Ośrodka Kultury. Zwrócono uwagę na brak wystarczającej liczby pomieszczeń do organizacji zajęć oraz potrzebę przebudowy budynku i wygospodarowania miejsca dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie uczestnicy spotkania przejechali do sołectwa Olbięcin, gdzie szczególną uwagę zwrócono na plac znajdujący się w centrum, który ich zdaniem wymaga modernizacji i doposażenia, co pozwoli stworzyć miejsce, gdzie będą mogły wypoczywać rodziny zamieszkujące ten obszar oraz most w Olbięcinie, który wymaga pilnego remontu. Zwrócili uwagę, że w sołectwie przybywa mieszkańców i jest sporo dzieci, które wkrótce będą chodzić do przedszkola. Zgodnie zaakceptowali pomysł rozbudowy przedszkola. W spacerze badawczym wzięło udział 12 osób, w tym 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, 3 przedstawicieli Rady  Gminy Trzydnik Duży, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 1 pracownik gminnej jednostki organizacyjnej, 2 członków Zespołu Projektowego, z czego 1 pracownik Urzędu Gminy oraz 2 przedstawicieli przedsiębiorców.

Informacje o przebiegu warsztatów dla mieszkańców

W dniu 11 maja 2017 r. o godz. 17.00 rozpoczęły się warsztaty z udziałem mieszkańców. Podczas spotkania omówiony został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży, do którego nie zgłoszono żadnych uwag. Podczas dyskusji, zatwierdzono działania, jakie należy podjąć w zakresie opracowania LPR. Zwrócono również uwagę na niską aktywność organizacji pozarządowych.

W warsztatach wzięło udział 14 osób, w tym 3 przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji, 3 przedstawicieli  Rady  Gminy Trzydnik Duży, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 1 pracownik gminnej jednostki organizacyjnej, 2 członków Zespołu Projektowego, 2 pracowników Urzędu Gminy oraz 2 przedstawicieli przedsiębiorców.

Zgłaszanie przedsięwzięć i uwag do projektu programu

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dot. projektu Programu rewitalizacji. Zgłoszono 5 propozycji przedsięwzięć do realizacji. W tym 4 propozycje, które zostały wcześniej ujęte w projekcie Programu: remont dachu na gimnazjum w Trzydniku Dużym, rozbudowa GOK i Strażnicy, siłownia przy stadionie, rewitalizacja centrum wsi Olbięcin. Ponadto zgłoszono propozycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Olbięcinie. Propozycja została przyjęta i zamieszczona w Programie rewitalizacji.

Wynikiem konsultacji jest pozytywna opinia mieszkańców w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Trzydnik Duży.

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [56.73 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: