r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 b ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022. poz.1297 z późn.zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzydnik Duży tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzydnik Duży jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Trzydnik Duży na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

Pliki do pobrania:

Ikona docOświadczenie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.00 KB]

Ikona docWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Ikona docRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [70.50 KB]

 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: