r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

21-05-2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2019 ROKU

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku - toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
  • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik podczas osobistej wizyty w punkcie porad, nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być udzielona nieodpłatna pomoc poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwaobywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie (adresy, godziny pracy punktów i numery telefonów do rejestracji wizyt dostępne są w harmonogramie pracy punktów).

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, wówczas osoba uprawniona może zostać poinformowana o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, obejmujących w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić anonimową ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ankietę należy złożyć:

  • bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do oznakowanej skrzynki, znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub,
  • w późniejszym terminie: przesłanie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiatkrasnicki.pl lub,
  • złożyć osobiście bezpośrednio do kancelarii Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [512.01 KB]

Harmonogram pracy punktów nieodplatnej pomocy prawnej w 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [54.02 KB]

Karta informacyjna poradnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [120.65 KB]

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestepstwem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [54.65 KB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: