r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Oświata

Rekrutacja 2019/2020 - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych
17-01-2019

Rekrutacja 2019/2020 - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
 
Uchwała Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017 r., poz. 1344)
 
 1. Określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży i przyznaje im następującą liczbę punków:
  1. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego - 5 punktów,
  2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, szkoły- 2 punkty,
  3. uczęszczanie kandydata do przedszkola w poprzednim roku szkolnym - 3 punkty.
 2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

04.02.2019-28.02.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019-29.03.2019

24.04.2019-26.04.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w  publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 05.04.2019

do 30.04.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2019

06.05.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.04.201-12.04.2019

 

07.05.2019-09.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2019

10.05.2019

 
Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych
 
Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punków (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r. poz. 1122)
 
 1. Określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych forma wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży i przyznaje im następującą liczbę punków:
  1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 5 punktów,
  2. dziecko uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły – 4 punkty,
  3. rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracują na terenie obwodu danej szkoły – 3 punkty.
 2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

04.02.2019-28.02.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019-29.03.2019

od 24.04.2019

do 26.04.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 05.04.2019

do 30.04.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2019

06.05.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.04.201-12.04.2019

 

od 07.05.2019

do 09.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2019

10.05.2019


Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: