r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Oświata

Rekrutacja 2017/2018 - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych
14-04-2017

Rekrutacja 2017/2018 - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży w roku szkolnym 2017/2018, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych

Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punków

 1. 1. Określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych forma wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży i przyznaje im następującą liczbę punków:
  1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 5 punktów,
  2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, szkoły – 2 punktów,
  3. uczęszczanie kandydata do przedszkola w poprzednim roku szkolnym – 3 punktów,
 2. 2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Uchwała Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży

 1. Określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży i przyznaje im następującą liczbę punków:
  1. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego 5 punktów,
  2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, szkoły 2 punkty,
  3. uczęszczanie kandydata do przedszkola w poprzednim roku szkolnym 3 punkty.
 2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03.04.2017

do 21.04.2017

od 17.05.2017

do 22.05.2017

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 27.04.2017

do 26.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.05.2017

29.05.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.05.2017

do 12.05.2017

od 01.06.2017

do 02.06.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.05.2017

07.06.2017

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13.03.2017

do 14.04.2017

od 08.05.2017

do 12.05.2017

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 19.04.2017

do 18.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.04.2017

 

19.05.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2017

do 28.04.2017

od 22.05.2017

do 26.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.05.2017

 

31.05.2017

 

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: