r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
24-10-2019

XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży,
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży,
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
  4. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 r. do Sądu Rejonowego w Kraśniku,
  5. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  7. W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XI sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna