r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy
23-06-2016

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

Informuję, że XVIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

ST.0001.5.2016

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży;
  2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
   za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  5. określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania
   i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzydnik Duży oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu wyżej wymienionej usługi;
  6. zmieniającej Uchwałę Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  8. zmian w budżecie gminy w 2016 r. 
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad XVIII sesji.
Przewodniczący Rady
 
Marek Kosikowski
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna