r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy
22-04-2016

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Informuję, że XV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia programu gospodarczego pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzydnik Duży”;
 2. uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzydnik Duży”;
 3. sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Trzydnik Duży;
 4. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym;
 5. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży;
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.;
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
 8. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 9. zmian w budżecie gminy w 2016 r.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad XV sesji.

 

Przewodniczący Rady
 
 Marek Kosikowski

                 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna