r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
05-06-2019

VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży za rok 2018.
 7. Debata nad przedstawionym Raportem
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2018 rok wraz z:
  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,
  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,
  4. dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzydniku Dużym
  2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży
  3. regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzydnik Duży
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży
  5. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
  6. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
  7. stwierdzenia, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzydnik Duży dla fragmentu miejscowości Olbięcin i fragmentu miejscowości Trzydnik Duży – etap I nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duży
  8. uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzydnik Duży dla fragmentu miejscowości Olbięcin i fragmentu miejscowości Trzydnik Duży – etap I
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
  10. zmian w budżecie gminy w 2019 r.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad VIII sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna