r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
16-01-2019

IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje z realizacji wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.
 6. Raport z wykonania w 2018 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania – efekty realizacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnych.
  2. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  3. Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  4. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2019 rok,
  5. wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  8. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  9. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
  10. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad IV sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 Ryszard Serafin
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna