r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o III sesji VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
27-12-2018

Zawiadomienie o III sesji VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na III sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  2. przedstawienie, opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  3. przedstawienie opinii komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad projektem uchwały
 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisję Rady Gminy
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzydnik Duży na lata 2019 – 2021.
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  3. uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
  4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Trzydnik Duży
  5. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
  6. uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych.
  7. zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy.
  8. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządki na terenie gminy Trzydnik Duży.
  9. Wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
  10. Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  11. zmian w budżecie gmina na 2018 rok
 8. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych rady Gminy Trzydnik Duży na 2019 rok. 
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad III sesji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna