r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy
12-02-2016

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy

Informuję, że XIV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2015 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym za 2015 r. oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS na 2016 r.
 8. Raport z wykonania w 2015 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania – efekty realizacji.
 9. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a)      zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Trzydnik Duży,

  b)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

  c)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

  d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,

  e)      wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzydnik Duży do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej,

  f)       zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

  g)      określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów,

  h)      uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży,

  i)       wynajmu lokalu użytkowego,

  j)       wynajmu lokalu użytkowego,

  k)      uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2016 rok,

  l)       zmian w budżecie gminy w 2016 r.

 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XIV sesji.  

 

Przewodniczący Rady
 Marek Kosikowski
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna