r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy
29-12-2015

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

Informuję, że XIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa) 
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: 
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
  2. przedstawienie opinii RIO w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 
  3. przedstawienie opinii komisji stałych, 
  4. dyskusja, 
  5. głosowanie nad projektem uchwały, 
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016: 
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej, 
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej, 
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej, 
  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisje Rady Gminy, 
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   na 2016 rok,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
  3. ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży
   w gminie Trzydnik Duży na 2016 rok, 
  4. zmian w budżecie gminy Trzydnik Duży na 2015 rok, 
  5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015
   oraz określenia ostatecznego terminu wykonania tych wydatków. 
 9. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzydnik Duży na 2016 rok. 
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XIII sesji.  
Przewodniczący Rady
 
Marek Kosikowski

 

 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna