r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy
17-11-2015

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Informuję, że XII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

ST.0001.9.2015

  

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.;

  b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego;

  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży;

  d) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

  e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016;

  f)  uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020;

  g) zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;

  h) zmian w budżecie gminy Trzydnik Duży na 2015 rok;

  i)  wyrażenia woli realizacji projektu „Rozbudowa przedszkola przy budynku szkoły podstawowej w Olbięcinie w Gminie Trzydnik Duży” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Trzydnik Duży na lata 2016 – 2020;

  j)  wyrażenia, w ramach konsultacji, opinii w przedmiocie opracowania pn.: "Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016 – 2021." 

 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XII sesji.

 

Przewodniczący Rady

 Marek Kosikowski

                 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna