r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XXXI sesje VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
17-01-2018

Zaproszenie na XXXI sesje VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Zamiar przekształcenia szkoły w Woli Trzydnickiej.
 6. Informacje z realizacji wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.
 7. Raport z wykonania w 2017 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania – efekty realizacji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej
  2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola w Trzydniku Dużym
  3. Określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonym przez Gminę Trzydnik Duży,
  4. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2018 rok,
  5. zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  8. udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XXXI sesji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna