r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
21-12-2017

Zawiadomienie o XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  2. przedstawienie, opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  3. przedstawienie opinii komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad projektem uchwały
 6. 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2018
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisję Rady Gminy
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  2. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  3. zmiany Uchwały Nr XVIII/118/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży
  4. uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży w gminie Trzydnik Duży na 2018 rok,
  5. pomocy finansowej dla powiatu kraśnickiego w 2018 roku
  6. zmian w budżecie gminy Trzydnik Duży na 2017 rok,
 8.  Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych rady Gminy Trzydnik Duży na 2018 rok. 
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XXX sesji

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna