r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy
19-10-2017

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy

Informuję, że XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Otwarcie sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży;
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży;
  4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.
  6. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzydnik Duży.
  7. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  8. rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Trzydnik Duży
  9. zmian w Wieloletniej prognozie finansowej
  10. zmian w budżecie gmina w 2017 r.
 6. Informacja w sprawie planowanej emisji obligacji.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.
 9. W załączeniu projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kosikowski

 

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna