r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
19-01-2023

Zaproszenie na XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) zwołuję XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu w Trzydniku Dużym z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nabycia nieruchomości gruntowej,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu, 
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024 – 2025,
  7. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025,
  8. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,
  9. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2023 rok”,
  10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  11. zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna