r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
29-11-2022

Zaproszenie na XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym z porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  3. przedstawienie opinii komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej ,
  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisje Rady Gminy,
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna