r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba z tabletem
17-11-2022

Zaproszenie na XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.

 5. Analiza oświadczeń majątkowych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,

  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży,

  3. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży,

  4. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  6. zmian w budżecie gminy na 2022 r.,

 7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna