r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy
15-03-2017

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. )zapraszam na XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym

 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII  sesji.
 4. Informacja na temat wypadkowości w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Trzydnik Duży     i działania prewencyjne.
 5. Informacja o zmianach w dopłatach bezpośrednich na rok 2017 oraz w terminach składania wniosków w ramach programu PROW 2014-2020.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym za 2016 r. oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  2. określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenie spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  4. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Trzydnik Duży;
  5. uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzydnik Duży na lata 2017-2032”;
  6. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2017 rok ;
  7. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  9. zmian w budżecie gminy w 2017 r.;


 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXIII sesji. 

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna