r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba z tabletem
13-04-2022

Zaproszenie na XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy.
 6. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2021 r.
 9. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2021 roku oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS w Trzydniku Dużym na 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku.
 11. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących ustalenia lokalizacji dla zadania pod nazwą; Budowa masztu flagowego z flagą Rzeczypospolitej Polskiej na działce ew. nr 494/2, obręb Trzydnik Duży, gm. Trzydnik Duży.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę nr XXIX/213/2022 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 10 marca
   2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  2. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie a Gminą Trzydnik Duży
   w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji polegającej na budowie chodników
   w ciągu drogi krajowej nr 74 na terenie Gminy Trzydnik Duży,
  3. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Trzydnik Duży
   w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad XXX sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: