r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Mężczyzna z tabletem
03-03-2022

Zaproszenie na XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/178/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów – Kraśnik – Wyżnianka – Olbięcin,”
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  6. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
  7. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu dla Komendy PSP w Kraśniku,
  8. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej,
  9. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Trzydnik Duży,
  10. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  11. w sprawie w zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  12. w sprawie zmian w budżecie gminy.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXIX sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna