r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba z tabletem
19-11-2021

Zaproszenie na XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży,
  2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.,
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 r.,
  4. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży,
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzydnik Duży na lata 2022 – 2024,
  6. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXVI sesji.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: