r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba z tabletem
15-10-2021

Zaproszenie na XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia
   13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
   i porządku na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzydnik Duży i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXV sesji.

 

Przewodniczący Rady
Ryszard Serafin
 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: