r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy
08-11-2016

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy

Informuję, że XX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku DużymProponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.;
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży
c) uchwalanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
d) uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
e) uchwalanie Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
f) poparcie stanowiska Związku Gmin śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
h) emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
i) zmian w budżecie gminy Trzydnik Duzy na 2016 rok,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad XX sesji.

Przewodniczący Rady
 Marek Kosikowski
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna