r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Mężczyzna z tabletem
29-07-2021

Zaproszenie na XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.). zwołuję
 XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzydnik Duży na rok szkolny 2021/2022,
  2. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzydnik Duży poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PKP Energetyka SA,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Rady Gminy Trzydnik Duży         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XX/162/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. Rady Gminy Trzydnik Duży       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XXIII sesji.
 
W załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Protokół z poprzedniej sesji będzie wyłożony  do wglądu na dzień przed rozpoczęciem sesji w pokoju obsługi Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy. 
 
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: