r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba trzymająca tablet
23-06-2021

Zaproszenie na XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.). zwołuję XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 02 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2020 roku oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS w Trzydniku Dużym na 2021 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej- Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Informacje z realizacji wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w  szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.
 9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2020 rok.
 10. Debata nad przedstawionym Raportem.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzydnik Duży wotum zaufania.
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2020 rok wraz z:
  1. opinią Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
  2. informacją  o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,
  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,
  4. dyskusja.
 13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2020 rok.
 14. Głosowanie nad uchwałą  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu dla Komendy PSP w Kraśniku,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  6. w sprawie udzielenia Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów- Kraśnik-Wyżnianka- Olbięcin"
  7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXII sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
 
Ryszard Serafin
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: