r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
17-12-2020

Zaproszenie na XIX sesje VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 08.30 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  2. Przedstawienie, opinii RIO o przedłużonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  3. przedstawienie opinii komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,
  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisję Rady Gminy,
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.,
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.,
  3. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie dla Gminy Trzydnik Duży na lata 2021- 2024
 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Trzydnik Duży na 2021 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XIX sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: