r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Plan obrad sesja XVIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713). Zwołuję XVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 09.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad. 
 • Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 • Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w Roku Szkolnym 2019/2020.
 • Analiza oświadczeń majątkowych.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży,
  • w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości  obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży, 
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzydnik Duży,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.,
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży,
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzydnik Duży i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
  • w sprawie stwierdzenia, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzydnik Duży dla fragmentu miejscowości Olbięcin i fragmentu miejscowości Trzydnik Duży – etap II nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duży,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzydnik Duży dla fragmentu miejscowości Olbięcin i fragmentu miejscowości Trzydnik Duży –etap II,
  • w sprawie przyjęcia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzydnik Duży na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 ‘’,
  • zmieniająca uchwałę Nr XVI/124/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  • w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  •  w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025,
  •  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad XVIII sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: