r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

09-09-2020

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad. 
 • Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 • Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzydnik Duży na rok szkolny 2020/2021,
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
  • w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
  • w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1września 2020 roku,
  • w  sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę  Trzydnik Duży   porozumienia w sprawie przystąpienia, do  opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Trzydnik Duży na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku,
 • w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Trzydnik Duży,
 • w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy(Łychów Szlachecki),
 • w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy( Owczarnia),
 • w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy( Rzeczyca Ziemiańska),
 • w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy( Węglin),
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad XVII sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: