r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

12-06-2020

XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) zwołuję XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

 4. Złożenie ślubowania przez Radną.

 5. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2019 r.

 7. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2019 roku oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS w Trzydniku Dużym na 2020 r.

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej- Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 9. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Trzydnik Duży.

 11. Informacje z realizacji wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w  szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

 12. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2019 rok.

 13. Debata nad przedstawionym Raportem.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzydnik Duży wotum zaufania.

 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2019 rok wraz z:

  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,

  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,

  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,

  4. dyskusja.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2019 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzydnik Duży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 18. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzydnik Duży (położonej w  Rzeczycy Ziemiańskiej),

  2. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

  3. zmieniająca uchwałę Nr V/35/2019 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Trzydnik Duży w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy,

  5. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Trzydnik Duży,

  6. zmieniająca uchwałę Nr XV/111/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Rady Gminy Trzydnik DużyS w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,

  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 19. Wolne wnioski i zapytania.

 20. Zamknięcie obrad XVI sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: