r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


DEFINICJA

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej. 

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Warto pamiętać, że przemoc zabiera moc (czyli siłę).
A moc stanowi „paliwo” do życia i działania.
Trzeba więc z całych sił bronić się przed doznawaniem przemocy.

 

 

OSOBIE DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ UDZIELA SIĘ BEZPŁATNEJ POMOCY W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego
 • interwencji kryzysowej i wsparcia
 • uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • przeprowadzenie badania lekarskiego ustalającego przyczyny oraz rodzaje uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie
 • pomocy w uzyskaniu mieszkania

Przemoc „sama z siebie” nie zniknie . . .

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Jest to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowanie procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROŚBĘ O URUCHOMIENIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”?

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenie, który może mieć inny ogląd sytuacji.

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”  mają przedstawiciele następujących służb:

 • Policji,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, dyrektor),
 • ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

 

W JAKICH SYTUACJACH URUCHAMIANA JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

 

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

 

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc!

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?

 • Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy – z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie samego stosowania przemocy.
 • Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako nieprzyjemne: zamiast krzyczeć i bić, możemy nauczyć się mówić o nich w sposób nie zagrażający innym.
 • Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przyjemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych bliskich i nie tylko bliskich.
 • Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, uczucia – drugiej osoby.
 • Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.
 • Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

 

Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki ???
Słyszysz wołanie o pomoc ???
 Słyszysz czyjś płacz???
Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych,
sąsiadów doznaje przemocy ????

Świadek przemocy to niezwykle ważna osoba. Często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc.

 

ZGŁOŚ PRZEMOC W RODZINIE !!

Policja: 997
Telefon alarmowy: 112
OPS Trzydnik Duży: 15 8731875    

 

PRZEMOC w rodzinie tworzy zamknięty krąg.

Pamiętaj !! osoba krzywdzona: 

 • Wstydzi się,  bo czuje się odpowiedzialna za to co się dziele w jej rodzinie
 • Nie wierzy, że ktoś jej pomoże, że się coś zmieni, że ma prawo prosić o pomoc
 • Boi się, o swoje życie i zdrowie

Ważne jest abyś: 

 • wysłuchał tego, co ma do powiedzenia osoba krzywdzona
 • uwierz jej słowom
 • zapewnij ją, że ma prawo szukać pomocy
 • poinformuj osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy
 • Każdy człowiek, który uczestniczył w jakimś zdarzeniu, ma obowiązek, na wezwanie sądu opowiedzieć, co wie w danej sprawie. Tylko osoba najbliższa ma prawo odmówić zeznań. Stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe, za składanie fałszywych zeznań grozi kara, a za niestawienie się w sądzie – grzywna. Świadków wystarczy wskazać sądowi, bez konieczności uzyskiwania ich zgody.

Świadkami mogą być różne osoby:

 • same poszkodowane ofiary,
 • świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt przemocy albo  jednoznaczne jego skutki,
 • świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo osoba doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.

 

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach.
Sprzyja temu także bierność świadków.
Ty możesz spowodować, że instytucje odpowiedzialne
za pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 TO NIE JEST ICH SPRAWA !!!
POMÓŻ PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY


 

Przydatne dokumenty i adresy stron internetowych 

 

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [178.17 KB]

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których prowadzone jest poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.00 KB]

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.63 KB]

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu woj. lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [104.90 KB]

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.18 MB]

Wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [444.06 KB]

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [208.60 KB]

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna