r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy o złożeniu oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert
28-09-2015

Ogłoszenie Wójta Gminy o złożeniu oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dn. 24 września 2015 roku Gminny Klub Sportowy „Płomień” Trzydnik Duży z siedzibą w Węglinie, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki nożnej juniorów młodszych w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2015.
 

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Płomień” Trzydnik Duży spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
 
Wobec powyższego Wójt Gminy w myśl art. 19 a ust. 4 informuje, że do dnia 02.10.2015 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży 59A.
 
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy zawrze z GKS „Płomień” Trzydnik Duży umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
 
Załącznik:
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna