r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
10-03-2022

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”

Wójt Gminy Trzydnik Duży na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Trzydnik Duży ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2015. poz. 917) informuje, że w okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 9 marca 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w trybie badania opinii mieszkańców nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 298/2022 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzydnik Duży.


Uwagi i opinie sporządzone na formularzu mogły być składane w terminie do dnia 9 marca 2022 r. osobiście w pokoju nr. 14, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.


W wyznaczonym terminie konsultacji, nie zgłoszono żadnych opinii i uwag w sprawie projektu uchwały.

Niniejsze sprawozdanie zamieszczone zostaje na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Serafin

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: