r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wnioski na fundusz sołecki
21-08-2016

Wnioski na fundusz sołecki

Wójt gminy Trzydnik Duży przypomina mieszkańcom o możliwości sfinansowania ich pomysłów z funduszu sołeckiego. Decyzje o wykorzystaniu tych pieniędzy muszą być podjęte na zebraniach wiejskich, a sam wniosek powinien zawierać kalkulację kosztów i uzasadnienie.

Zebrania są organizowane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców. Fundusz jest dzielony proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a pieniądze otrzymują te sołectwa, które mają pomysł na co je wydać.

Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą spełniać łącznie trzy warunki. Muszą to być zadania własne gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Listy takich zadań powinny być złożone do 30 września, tak by Rada Gminy mogła je uwzględnić w projekcie budżetu na przyszły rok.

Władze gminy Trzydnik Duży przypominają również o o terminie składania wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku. Te propozycje muszą być złożone do końca października tego roku.

Wzory dokumentów dotyczących zarówno przyszłorocznych zadań, jak i tych planowanych na bieżący rok, są dostępne w pokoju numer 14 urzędu gminy.

W gminie Trzydnik Duży z funduszu korzystają wszystkie sołectwa, czyli 20. Najmniejsze otrzymują do dyspozycji od 7 do 9 tysięcy złotych, średnie około 15 tysięcy, trzy sołectwa mają ponad 20 tysięcy, a największe 25 tysięcy złotych.

Gminy mogą, ale nie muszą wydzielać ze swojego budżetu środki na fundusz sołecki. Obowiązująca od kwietnia 2009 roku ustawa dwa lata temu została zmieniona. Nowe przepisy umożliwiają m.in. złożenie wspólnych projektów przez kilka sołectw oraz korektę listy zadań, już przyjętych przez zebranie wiejskie. Ponadto budżet państwa zwróci gminom większą część poniesionych wydatków, która teraz wynosi od 20 do 40 procent.

Źrółdło: IAS 24

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: