r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Fundusz sołecki 2017
05-08-2016

Fundusz sołecki 2017

Wójt Gminy przypomina o terminie składania wniosków zawierających przedsięwzięcia do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego oraz o terminie składania wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku.  

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2017, sołectwa do 30 września  2016 r. (piątek), muszą złożyć do Wójta Gminy Trzydnik Duży, wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego.

Aby wniosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301). Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą spełniać łącznie trzy przesłanki: być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie. 

Zachęcam wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad przygotowaniem wniosku
i po jego zatwierdzeniu – wspólnej realizacji wskazanych zadań.
 

Nie później niż do dnia 31 października 2016 roku, sołectwo może złożyć do Wójta Gminy Trzydnik Duży wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu, przewidzianych do realizacji w ramach funduszu w roku bieżącym. 

Wzory dokumentów dotyczących zarówno wyboru zadań do realizacji w 2017 r. jak i  zmiany funduszu w 2016 r. dostępne są Urzędzie Gminy, I piętro pok. nr 14

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: